smalllogo

วันจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิก

วันจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิก : จ่ายเมื่อ สิ้นปี คือ สิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ฯ หลังวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี


หมายเหตุ :

1. คำว่า ปี หมายถึง "ปีบัญชี" ปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด มี 12 เดือน โดยเริ่มนับจาก วันที่ 1 เดือน มกราคม - สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

 

2. ตามข้อบังคับ ของ สอ.ครูยโสธร พอถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี กรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดจำนวน 14 เขต จะหมดวาระลง จำนวน 7 เขต (หรือ 7 คน)...จะมีการรับสมัครเพื่อสรรหาหรือเลือกตั้งกรรมการฯใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 7 เขต ในประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี ถัดจากนั้น ประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ หลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ เสร็จแล้ว วันถัดมา สอ.ครูยโสธร ก็จ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้สมาชิก