smalllogo

การบริการเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์                ร้อยละ 4.00 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ        ร้อยละ 4.50 ต่อปี

เงินฝากประจำ ระยะเวลา   6 เดือน   ร้อยละ 4.00 ต่อปี

                     ระยะเวลา 12 เดือน    ร้อยละ 4.50 ต่อปี

                     ระยะเวลา 24 เดือน    ร้อยละ 5.00 ต่อปี

 

 

 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)