news tapanakit101062

10 ต.ค.2562 : ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด กรณีพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2562 - 31 ธ.ค.2562 อายุไม่เกิน 65 ปี

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด กรณีพิเศษ

 

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562  ผู้สมัครอายุไม่เกิน 65 ปี

samaksamachic01102562 01x800

 

bai samak samakom10102562 01x800bai samak samakom10102562 02x800bai samak samakom10102562 03x800nontarat10 10 2562x800

 

ภาพ / ข้อมูล :: นางนนทรัตน์ ยืนยงค์  งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด และ นางสาวกิตติยา คณานัน  ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

ข่าว ::  นายมณฑล ผาริโน  ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด