smalllogo

ประวัติสหกรณ์

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515

 

ชื่อว่า         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

                Yasothon Teacher  Saving And Credit Cooperatives Limited

 

ชื่อย่อ         สอ.ยส.

ที่ตั้งสำนักงาน       272 ถ.เลี่ยงเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  35000

โทรศัพท์  045-712758 ต่อ 11    โทรสาร  045-713997 ต่อ 28

 

smallbildingyscoop