smalllogo

วิสัยทัศน์ – ปรัชญา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

 

วิสัยทัศน์

 

สหกรณ์มีความมั่นคง

บริหารจัดการโปร่งใส

มีสมาชิกเป็นศูนย์กลาง

 

 

ปรัชญา

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ